آموزشی و اطلاع رسانی

در ادامه مطالب قبلي در مورد پديده لومينانس به نكاتي برخوردم كه فكر مي كنم دانستن آنها خالي از لطف نباشد.در صورت تمایل روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 13 اسفند1385ساعت 22:47  توسط شحنه | 

Look

                                                                      

to he future                                          

and not to the past

to find

those things

you

want to

make last

       آينده را بنگر،

 

       واز گذشته در گذر،

 

       تا هر آنجه را كه مي خواهي در نهايت بنا نهي،

 

       بدست آري.

                                  جونيوان

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 12 اسفند1385ساعت 19:43  توسط شحنه | 

فلورسانس وفسفرسانس

در كتاب شيمي سال دوم دبيرستان اشاره ايي مختصر وكوتاه به پديدهي فلورسانس وفسفر سانس شده است.در اين مقاله سي بر آن است كه تفاوت بين ايندو را بطور ساده بيان كنم وبه برخي از موارد كاربرد آنها اشاره اي نمايم.لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 6 اسفند1385ساعت 15:59  توسط شحنه | 
ولادت مسرت انگیز امام موسی کاظم (ع) مبارک باد.

                                                                                                

+ نوشته شده در  یکشنبه 6 اسفند1385ساعت 15:57  توسط شحنه | 

Always Remember the strenght within you                                                               

Tomorrowmight seem                                         

 

as if it whll never come                                                                                         

 

when yourdifficulties

 

continue to efforts.

 

But there is hop

 

that a better tomorrow is near:

 

there is strenght within you

 

that will help you bear

 

all the burdens of today.

نيروي درون را همواره به ياد آر

 

هنگاميكه سختي ها پي در پي تمام تلاش هايت را درهم مي شكند،

 

گويي هرگز فردايي از راه نخواهد رسيد.

 

اما اميد آن است كه فردايي بهتر از راه برسد.               

 

در ژرفاي وجودت نيروي نهفته است تا تورا در

 

تحمل تمام رنج هاي امروزت ياري رساند.

 

                                                    

        جودي مه                                       

+ نوشته شده در  جمعه 4 اسفند1385ساعت 8:9  توسط شحنه | 

 

دو شنبه اول نوامبر 2006

 

چكيده مطالب:محفظه هاي كربن با مولكول هاي فلز پر مي شوند ومي توانند به تشخيص بيماري با كمك MRI را بهبود بخشند وسلولهاي خورشيدي با بازده بالا بسازند.

                      

                              

پايگاه ورجينيا موسوم به كارخانه لونا نانو راه اندازي شد آنها تا حدودي مدل گسترده اي از باكي بالها(توپ فوتبالي كه از ملكولهاي كربن تشكيل شده)به مرحله عرضه به بازار رسانده اند. كمپاني اظهار مي كند كه اين فولر ن ها مي توانند تصاوير رزونانسي مغناطيسي (MRI)را بهبود بخشند ومنجر به افزايش بازده سلول هاي خورشيدي شوند.هر باكلي بال از 80 اتم كربن تشكيل شده كه گروه هاي نيتريد فلزي را در داخل خود به دام انداخته اند وماده اننو با خواص بسيار گسترده الكتريكي نوري ومغناطيسي را بوجود مي آورند.

مواد جديد اولين بار توسط هري درن وهمكارانش بطور تصادفي در ويرجنياتچ بلاسبورگ (VA)ساخته شد. دانشمندان معمولا باكي بال ها را (رايج ترين نوع آنها توپهاي تو خالي ساخته شده از 60 اتم كربن هستند)بوسيله قوس اليكتريكي بزرگ وقابل توجه بين 2 الكترود گرافيتي مي سازند.زمانيكه پژوهشگران ويرجينيا تتچ اين فولر ن ها را مي ساختند الكترود هاي كاتاليزوري فلزي را بكار گرفند وهوا را به محفظه قوس الكتريكي دميده شد در نتيجه تعداد زياد 80 كربن محفظه باكي بال هر كدام يك ملكول نيتريد فلزيمهمراه با 3اتم فلز را بدرون خود بدام انداختند.

پژوهشگران پيش از اين اتم هاي فلز را در باكي بالها محصور كرده بودند اما اينها اولين باكي بالهايي هستند كه ملكولهاي نيتريد فلزات بسيار ناپايدار را محصور كرده اند.در خور توجه است كه باكي بالها ي 80 كربنه پيش از اين چه بصورت تو خالي چه تو پر توسط هيچكس ساخته نشده است. حتي انديشه ملكولهاي نيتريد فلز وباكي بالهاي 80 كربنه وجود نداشت آنها براي مدت طولاني در ذهن شان با كمك همديگر طرز قرار گيري اتمها را ثابت كردند.پايگاه كارخانه لونانانودر دنويل (VA)فولرنهايي با تركيبات جالب از فلزات كمياب مثل اسكانديم يوتريم و لانتانيم را مي سازد.

هنگاميكه گروه فلزات يك بار مثبت شبكه ايي گسترده را داشته باشند باكي بال نيز داراي يك بار منفي شبكه ايي گسترده مي شود .(مانند تار عنكبوت) توزيع بار روي ملكول فولرن فلزي خواص جالبي را به آنها مي دهد كه هنوز پژوهشگران سعي در كشف آن دارند. طبق اظهارات جيمز كراس پروفسور شيمي در دانشگاه يل  تلاش شما در آزمايشات سخت اين تركيبات كم نيست بلكه اين مواد بسيار غير عادي هستند.همچنين او معتقد است كه  اين ذرات مي توانند كاربردهاي گوناگون داشته باشند بيشترين اميد در افزايش كارايي MRIمي باشد.

كار خانه لونانانو پروانه توليد(جواز توليد) اين تكنولوژي را از ويرجينياتچ دارد واظهار مي كند كه اين موادبسيار چشمگير وثمر بخش تر در MRI يعني تصوير برداري از بافتهاي نرم بدن مغز وستون فقرات بكار گرفته مي شود.پزشكان در حال حاضر گادولينيم را به بدن بيمار دقيقا پيش از آزمايش MRIتزريق مي كنند. فلز تفكيك پذيري ووضوح اسكن را بهبود بخشيده ودقت سنجش تصوير را افزايش مي دهد.اما گادولينيم سمي است بنابر اين با تركيب آلي پوشيده ميشود. بر اساس اظهارات كراس خطر سمي بودن گادولينيم به طور كامل حذف نمي شود اين موضوع مقدار مجاز مصرف گادولينيم كه پزشكان مي توانند به بدن بيمار تزريق كنند را تعيين مي نمايد.

بنا به اظهارات روبرت لينك مدير كل لونانانو در قياس با موادكنوني محفظه باكي بال 80 كربنه بسيار محكم وقوي در به دام انداختن نيتريد گادولينيم ايت بنابراين در نسل هاي آينده اين مواد  جاييكه بخواهيم آنها در شخص بيمار يا عضو بخصوصي مورد هدف قرار دهيم قادريم كه آنها را بكار ببريم .در واقع درن وهمكارانش در ويرجينياتچنشان دادند كه فولرن هاي نيتريد فلز 40 مرتبه سنجش بهتري را در مقايسه با عوامل سنجشگر رايج در بازار نشان مي دهند. اگر چه مكانيسم دقيق عمل آنها تا كنون مشخص نشده است.پيش از اين كه اين مواد بتواند در MRIبكار گرفته شوند بايد روي آنها قدري مجموعه آزمايشات سميت وايمني سلامت صورت بگيرد تا مجوز اجرايي غذايي ودارويي را دريافت كنند. كمپاني در صدد انجام آن آزمايشات بر روي  مواد است تا كاملا آماده بهر برداري شود.

بدام انداختن فلزات ديگر در باكي بالها منجر به كاربردهاي مختلف آنها مي شود.كار خانه لونانانو براي بكار گرفتن اين مواد نانو جهت ساختن نوعهاي جديدي از سلولهاي خورشيدي با بازده بالا برنامه ريزي كرده است اگر چه لينك از توضيح چگونگي عمل و كارآنها خودداري كرده است.موقعيكه فوتونها به مواد فتوولتاتيك برخورد مي كنند يك الكترون با بار منفي ويك بار مثبت كنده شده از مواد را توليد مي كند كه غالبا دوباره تركيب مي شوند وجريان الكتريكي را در اختيار ما نمي گذارنند.بنا به اظهارات لينك:اكنون يكي از موضوع هاي فعاليت پژوهشگران يافتن راههاي افزايش بازده در بهم پيوستن الكترونهاي پخش شده پيش از آنكه دوباره تركيب شوند است كه با اين عمل بازده صفحات خورشيدي افزايش مي يابد.

بنا به اظهارات كراس هم اكنون كارخانه لونانانو كميتهاي ميلي گرم از مواد را به پژوهشگران مي فروشد وآنها قادر هستند از اين موادمقادير تركيبات نسبتا زيادي را بسازنند سپس كمپاني قسمتي از آنها در اختيار پژوهشگران مي گذارد. در صورتيكه گروههاي آلماني وژاپني كارهاي مهمي را بر روي فولرن هاي نيتريد فلز انجام داده اند وتا كنون راه حلي براي اينكه مقدار كافي از مواد را تهيه كنند ندارند.آنها چند ميلي گرم از اين مواد را تهيه كرده اند.كافي نبودن اعمال پژوهشي شيميايي كاملا واضح وروشن است.با روش درن گرمهايي  از اين مواد را بدست آمده است.

بنا به اظهارات كراس :شما با گذاشتن ملكولهاي فلز مختلف در داخل فولرنها مي توانيد همه چيز بسازيد.اين مدل خوبي براي تركيبات بسيار وسيع ومتنوع است كه احتمالا در خودشان خواص بسيار جالبي دارند .                               

 

 

منبع:ترجمه مقاله ايي از

 

David Bradley, Science Journalist  November 01,2006

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 اسفند1385ساعت 11:25  توسط شحنه | 

ولادت امام محمد باقر (ع)،

گشاينده تمامي علوم بر همگان مبارك باد.             

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 اسفند1385ساعت 10:35  توسط شحنه | 

                                                                                                     

 چكيده مطلب:

پژوهشگران UCSB  كشف كردند كه، هيدروژن مي تواند پيوند هاي چند مركزي تشكيل دهد.

 

سانتا باربارا از كاليفرنيا در سوم دسامبر 2006 گزارش مي دهد:

پژوهشگران در دانشگاه سانتا باربارا كاليفرنيا نشان داده اند كه، تحت شرايط خوب هيدروژن قادر به تشكيل پيوند هاي چند مركزي است، بطوريكه هر اتم هيدروژن تواما با 4 الي 6اتم ديگر پيوند برقرار مي كند. آزمايش انجام شده براي هيدروژن با اكسيد فلزات دستاوردي است كه، تاثير بسيار وسيعي در تكنولوژي خواهد داشت. در حال حاضر اين تحقيق جهت افزايش اطلاعات از «  ماهيت ماده» است.

پروژه تحقيقاتي پروفسور چريف جي وان وآندرسون جانوتي در بخش مواد دانشكده مهندسي سانتا باربارا نشان داده اند كه :هيدروژن چند كور دينانسي در توجيه رفتار رسانندگي الكتريكي اكسيد فلزات مناسب است. اكسيد فلزات ،در هر گونه از لوسين هاي ضد آفتاب  اندام حسي بطور گسترده اي بكار گرفته مي شود.

  هيدروژن ساده ترين عنصر است (شامل يك پروتون ويك الكترون )ومعمولا در هنگام تشكيل حالت مولكولي يا جامد براي آن شيمي بسيار ساده اي پيش بيني مي شود . اتمهاي هيدروژن تقريبا هميشه يك پيوند يگانه با ديگر اتمها بر قرارمي كند. يعني بطور عمده پيوند هايي با دو هسته و دو الكترون را تشكيل مي دهد( H_H).استثنا در تشكيل پيوند هاي يگانه بسيار نادر است وتنها در چندمورد وجود دارد از جمله زمانيكه هيدروژن پيوند هايي را هم زمان با دو اتم ديگر برقرارنمايد بطوريكه تشكيل پيوندي 3مركزي مي دهد  . (H_H_H)

 

هيدروژن با جايگزين شدن به جاي يك ااتم اكسيژن قادر به تشكيل پيوند چند مركزي با اتم هاي فلز مجاور خود است براي مثال در ZnO هيدروژن با 4 اتم زوي مجاور خود پيون داده وكوردينانسيون چهار جانبه اي را ايجاد مي كند .اين پيوند هاي چند مركزي بسيار پايدار هستند ودر رسانايي الكتريكي بسيار متنوع عمل مي كنند. اين اختلاف شگفت انگيزدر ميزان رساناي را مي توان با وابسته بودن محصولات به دما وفشا ر اكسيژن توجيه كرد.

نتايج پيشنهادي اين است كه: هيدروژن مي تواند بعنوان يك ماده بنيادي اضافي در اكسيدها بكار گرفته شود. صحت اين مطلب هنوز روشن نشده است وبايد توسط پژوهشگران كاملا مورد توجه وبررسي قرار گيرد.

 

پي نوشت:

اطلاعاتي در مورد دانشكه مهندسي UC   سانتا باربارا:

دراين دانشكده تحقياتي در زمينه هاي بيو مهندي،  شيمي ، مهندسي رايانه ،علوم مواد، نانو تكنولوژي ومهندسي انجام مي دهد.UCSB افتخار كسب 5 جايزه نوبل (4تادر علوم ويكي در مهندسي) ويك برنده ي، جايزه يك ميليوني معتبر جهاني را، دارد .

 

منبع:ترجمه مقاله ايي از

WWW.Chem web.com 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 2:20  توسط شحنه | 

         

مقاله نوشته شده توسط پم گردر،در تاريخ11نوامبر 2006            

 

شيمي دانهاي دانشگاه اوهيوراه جديدي را براي استفاده از حلقه هاي كوچك مولكولي به عنوان دارو يا آنتي

 

بيوتيك پيدا كرده اند.اين حلقه ها از پليمر ها ساخته مي شوند. پليمر ها مولكول هاي بزرگي هستند كه از

 

بسياري مولكول هاي كوچك تر ساخته شده اند ،واكنش هاي شيميايي كه اين حلقه هاي پليمري را مي سازد

 

مشابه بقيه واكنشهايي است كه، زنجير هاي پليمري را مي سازد.اما اين واكنش جديد كشف شده،فقط حلقه

 

هايي را مي سازد كه مناسب كاربردهاي اجرايي مخصوص باشند.

 

طبق آخرين نشريه آكادمي ملي ،شيمي دانها ساختار حلقه هاي پليمري در اندازه هاي مشخص وويژه را

 

گزارش داده اند كه در آن حلقه ها به اتمهاي سديم پيوند داده شده اند.اين اولين قدم در مسير طولاني است

 

كه بتوانيم از اين مواد در توليد دارو بهره بگيريم.

 

مالكوم چيشلم پرفسور بر جسته در علم رياضي وفيزيك وپرفسور شيمي درد انشگاه اوهيو مي

 

گويد:حلقه هاي پليمري مي توانند در اين صورت مورد استفاده قرار گيرند كه، اين حلقه ها را مي توان به

 

صورت مولكولهاي مشخص در محفظه ايي قرار دادوآنها را به هر جايي حمل كرد ودر زمان مشخص آزاد

 

كرد.اين تكنيك شايد سر انجام در طراحي دارو مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه وبررسي يك نوع

 

حلقه مولكولي رشد كرده،به عنوان depsipeptid شناخته شده است كه مشابه تعدادي از تركيبات

 

طبيعي نظير والينومسين مي باشد كه بوسيله موجودات ميكروسكوپي كه به عنوان يك عامل ضد

 

سرطان مي باشند.

 

نظريه چيشلم به يك دستاورد جديدي مصادف شد،  زمانيكه او تصميم به سر مايه گذاري برروي اين نظريه

 

راداشت تعدادي از شيميدانها اين واكنش را«واكنش بد» ناميدند.

 

اوگفت اين واكنش در حال رقابت با دستاورد من مي باشد پس اگر سعي كنم زنجيره هاي پليمري را زياد كنم

 

وبه دلايلي واكنش يك طرفه  اتفاق بيافتد بصورتي كه زنجيره هاي پليمري را بشكند يا تعدادي حلقه در ازاي

 

آن بوجود آورد،آن يك واكنش بد مي باشد . من فكر مي كنم اگر ما واكنش بد راكنترل كنيم،به صورتيكه

 

انتخابي باشد فقط چيز هايي را كه ما مي خواهيم انجام بدهد آنگاه در واقع ما يك نوع دستاورد جدي داريم

 

چيزيكه به طور كامل از چيز هاي ديگر متفاوت خواهد بود.چيشلم نمي خواهد اين تكنولوژي را بفروشد.

 

اين پروژه در واقع در حال شروع مي باشدواو مي گويد هبچ استعمال وكاربرد ضروري وجود نخواهد

 

داشت.اما نيروي محركهايي مي باشدبراي استفادده در پزشكي، زيرا اين مولكول ها مي تواند بطور متنوع

 

ساخته شوند تا كاربردهاي ويژه اي را ايفا كنند.

 

او چگونگي تكنيك درست كردن حلقه ها را توصيف كرد:

 

يك كاتاليست(عامل فعل وانفعال اجسام در مجاورت هم كه يك واكنش را قابل انجام مي كند.)با يك مولكول

 

شكل گرفته شده ي تك حلقه ايي واكنش مي دهد وآنرا در دفعات زياد تكثير مي كند وحلقه ها را درا ندازه

 

هاي متفاوتي توليد مي كند. او اين پيشرفت را به آبشار هاي از حباب تشبيه كرده است كه بچه اي در آن مي

 

دمد. اين حلقه ها شكل مي گيرند،جدا مي شوند،مجددا سازمان يافته، وترميم مي شوند.شيمي دانها تركيبي را

 

معرفي كردند كه بطور خاصي با اندازه ي ويژه ايي از حلقه هاپيوند مي دهد وآنرا از تركيب شدن دور مي كند

 

سپس ديگر حلقه ها شكل واندازه ي حلقه ايي را كه دور شده را مي گيرند.

 

اكنون روشهاي ديگري براي درست كردن پليمر حلقه ها وزنجير هاوجود دارد ولي اين تنها روشي است كه

 

با آن مي توان اين نوع حلقه ها را ساخت.همچنين اين تنها روشي است كه كاتاليست مجددا قابل استفاده مي

 

باشد كه چيشلم آنرا يك مزيت مهم به حساب آورد.

 

سرانجام اين شيميدان چيشلم،مايل است كه حلقه ها را به ديگر اتمها نظير يونهاي پتاسيم وليتيم پيوند دهد.

 

منبع:ترجمه مقاله ايي از

http://researchnews.osu.edu/archive/chemring.htm

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 2:17  توسط شحنه | 

بسياري از فلزها وتركيب هاي آنها به مقدار كم يا زياد براي انجام فرايندهاي اساسي زيستي ،ادامه زندگي،رشد ونمو انسان ،حيوان وگياه بسيار لازم است. تعدادي از فلزات مثل آهن ،مس،روي ، منيزيم ومنگنز از دسته فلزاتي هستند كه وجود آنها براي عملكرد صحيح بدن موجودات زنده ضروري است.طبيعت، فلزات مورد نياز موجودات را در حد معيني فرا هم مي كند. ولي چنانجه از حد معيني ميزان اين فلزات افزايش پيدا كند به دليل پايداري وتجزيه پذيري اندك آنها در طبيعت موجودات با مشكلات وصدماتي روبرو خواهند شد.

فلز روي بصورت فلز –آنزيم در تنظيم نقل و انتقال گاز دي اكسيد كربن نقش عمده اي دارد ولي ميزان زياد آن بر روي دستگاه گوارش اثر گذاشته وبه التهاب آنها منجر مي شود وتهوع  ناراحتي معده واسهال را بدنبال خود مي آورد. در موش خانگي ميزان زياد آن از راه تزريق سبب اختلال سلسله اعصاب مركزي ولرزش دست وپا مي گردد.

مس در فرايند هاي مختلف زيستي در گياهان ، انسان و جانوران شركت دارد ولي ميزان زياد تنفس گرد وغبار تركيبهاي مس سبب پر خون شدن مخاط ونسوج بيني وگاهي زخم شدن ويا سوراخ شدن جدار وديواره بيني مي شود.تماس پوست بدن با تركيبهاي مس ممكن است، سبب خارش وتاول (در صورت مسموميت شديد)شود. تركيبهاي مس محرك روده و معده اند ودر انتهاي اعصاب معده را تحريك كرده وسبب تهوع شديد مي شود.

در مقابل فلزات مفيد ،فلزات ديگري نيز وجود دارند كه بر حسب اطلاعات فعلي براي موجودات زنده بي فايده اند. از جمله آنها، فلزاتي موسوم به فلزات سنگين همانند جيوه ،سرب،كادميم و... مي باشند. گرچه فلزات سنگين نيز جزءمواد طبيعت هستند ولي اغلب در معادن ودر قشر پوسته زمين قرار دارند وكمتر با موجودات زنده در تماس هستند، به اين دليل گفته مي شود بايد مقدار پخش فلزات سنگين در طبيعت به صفر برسد. از مهمترين ويژگي اين فلزات سنگين عبارتند از :

·                    پايداري يا تجزيه ناپذيري بيولوژيك

·                    استعدادتجمع پذيري

·                    توانايي ورود به زنجيره غذايي

·                    تشكيل تركيبهاي كمپلكس با ملكولهاي مواد آلي

فلزها در اثر ورود ويا تماس از راههاي مختلف با انسان گياه يا حيوان مسموميت وعوارض زيست محيطي وبيولوژيكي  ايجاد مي كنند، شدت مسموميت به نوع فلز،مقدار فلزوهمچنين طول مدت ورودوتماس با فلز بستگي دارد.اين نوع مسوميت را ميتوان به دو نوع حاد ومزمن بخش كرد.

مسموميت حاد:  كه در اين نوع مسموميت فلزها به يكباره به مقدار زياد با شخص تماس پيدا مي كند عوارض وعلائم مسموميت حاد  شديد وسريع است ودر صورت نرسيدن به فرد مسموم ممكن است منجر به مرگ شود.

مسموميت مزمن :  در اين نوع مسموميت فلزها به مقدار كمي يا جزيي ودر دفعات زياد ودر زمان طولاني در افراد بروز مي كند. آثار وعلايم ان نيز به كندي وپس از گذشت زمان طولاني ظاهر ميشود.

بطور كلي  هر فلزي از راههاي معيني وارد بدن ميشود وتغيييراتي در بدن بوجود مي آورد .ممكن است فلزبه همان صورت اوليه جذب شود ويا تغيير كند وسپس جذب بدن شود.

برخي از فلزها ممكن است در اعضا ويا بافتهاي بدن تجمع كنند وذخيره شوند. بطور كلي بروز اثرات مسموميت از راههاي پوستي ديرتر آشكار مي شود اما از راه تنفسي سريع تر اثر مي گذارد.همانگونه كه قبلا ذكر شد، اين به نوع فلز خواص فيزيكي، شيميايي وفيزيولوژيكي فلزبستگي دارد .

شايد اولين فلز سنگيني كه در گفتگوهاي مسائل محيط زيستي وبيولوژيكي مطرح شد جيوه باشد.در مسموميت با جيوه فرد درد شكم ،تهوع ،اسهال،غدد بزاقي ودر ميزان زياد مسموميت لرزش ماهيچه ها وبيمارهاي رواني و... ظاهر مي شود.

در مسموميت با سرب عوارض كليوي ومعدي روده اي،كم خوني ،سردرد،خيال پردازي توّ هم واغما وسرانجام ومرگ را مشاهده مي گنيم.

در مسمو ميت انسان با كادميم خشكي گلو ،سرفه،تهوع،اسهال،سر گيجه ودر ميزان زياد كم خوني مشاهده مي شود. كادميم داراي يك خاصيت ويژه اي است كه براحتي در گندم انباشته وغني ميشود. در يكي از استانهاي جنوبي سوئد،آزمايشات انجام شده بر روي گندم هاي كهنه نشان داده كه مقدار درصد كادميم در گندم در طول سده ي1900دو برابر شده است.

 

 

منبع 1-شيمي محيط زيست دكتر محمد رضا ملاردي ودكتر سوسن اصغري -  1383

  2-بحران محيط زيست ترجمه وتاليف منوچهر دبير سياقي 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 2:6  توسط شحنه | 

 

  از توجه به گروه پنگوئن هاي قطب جنوب گرفته ،تا نجات گونه هاي به خطر افتاده در  جنگل هاي انبوه وپر باران مناطق استوايي،علم شيمي قادر است تا جايي كه مي توانيد ،شما ر ا از يك آزمايشگاه ويك فرد آزمايشگاهي فراترببرد،ودر اين ميان مجموعه هاي صنعتي وجود دارندكه،شيمي درهاي جديدي را براي كارهاي جالب به روي آنها گشوده است.كه  ميتوان از پزشكي ودامپزشكي گرفته تا بانكداري ،حسابداري وبازار يابي را نام برد.

علم شيمي به شما فرصت مي دهد،فرصت هايي كه كمك ميكنندتا،هر كاري را مي خواهيد انجام دهيد،وهر كه دوست داريد باشيد.استاد مرمت هاي هنري ،فروشنده عالي ويا يك ،شخص لايق وباهوش در زمينه رايانه،اين بستگي به شما دارد. بسادگي ،علم شيمي نه تنها به شما كمك مي كند كه دنيا را بشناسيد، بلكه دنيا را به روي شما مي گشايد.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 1:50  توسط شحنه | 

اورانيم عنصر فلزي با علامت اختصاري Uوعدداتمي 92،آخرين عنصر طبيعي شناخته شده در طبيعت است كه داراي خواص پرتو زايي طبيعي وشكافت پذيري است.

در سال 1942 با كشف پديده تبديل ساده به انرژي (E=MCR) اورانيم بعنوان ماده قدرتمند براي توليد انرژي وارد ميدان گرديد واز آن زمان به بعد انرژي هسته ايي يكي از اقلام مهم انرژي مطرح شد.

اورانيم بدست آمده از معادن يك دست نيستند به عبارت ديگر همه اتمهاي اورانيم داراي يك وزن نيستند ،بعضي از آنهاسنگين تر وبعضي ديگر سبك ترند،ولي همه آنها چه سنگين  چه سبك داراي 92 پروتون هستند اما تعداد نوترونهاي آنها متفاوت است .(ايزوتوپها)

براي سوخت راكتورهاي هسته ايي وبمب اتم ،اورانيم نيمه سنگين از همه مناسب تر است.اما درصد آن در سنگ معدن اورانيم چيزي كمتر از يك درصد است. بطور كلي،اورانيم سنگين به مقدار زياد يعني حدود نودوسه دهم درصد واورانيم نيمه سنگين به مقدار بسيار كم يعني حدود هفت دهم درصد واورانيم سبك به مقدار فوق العاده جزيي يعني به مقدار يك صدم درصد بطور طبيعي ،در معدن اورانيم وجود دارد.

اورانيم نيمه سنگين يا U235،عنصر اصلي براي راه انداختن وادامه يافتن چرخه سوخت در راكتور هاي اتمي است.اما مقدار طبيعي آن ،مقدار هفت دهم درصد،كافي نيست وبايد غلظت اورانيم نيمه سنگين از هفت دهم درصد به پنج درصد افزايش يابد،

عمليات مربوط به افزايش غلظت اورانيم نيمه سنگين از هفت دهم درصد به پنج درصد را اصطلاحا غني سازي اورانيم مي نامند.اورانيم را از روشهاي مختلفي مي توان غني سازي كردكه روش استفاده از دستگاه سانتريفوژ در مقياس تجاري اهميت بيشتري دارد.اين دستگاه از استوانه ايي تشكيل شده كه حول محور خود با سرعت زياد مي چرخد.اين دستگاه با كمك نيروي گريز از مركز كار كرده و بدين ترتيب اورانيم نيمه سنگين را از ديگر تركيبات اورانيم جدا مي سازد وغلظتش را بالا مي برد.

ميزان مصرف سالانه اورانيم در كشور هاي مختلف بالغ بر 6500 تن مي شود. انتظار ميرود مقدار مصرف تا سال 2020 ميلادي به 7500 تن در سال فزوني مي يابد.

 

منبع:

http://bionuclear.mihanblog.com/Author/1.Aspx

كتاب اتم چيست؟ اثر ايرام.فريمن  -ترجمه محمود مصاحب  -نشر كتاب

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 1:43  توسط شحنه | 

                                            

پايگاه ورجينيا كارخانه اي بنام  لونا نانورا راه اندازي مي كند كه درآن، بزودي باكي بالهايي خيلي بزرگ (80فولرن) را ،كه سه گروه از نيتريد فلزي را در خودش نگه ميدارد،توليد مي شود.

اين مواد در ابتدا بطور تصادفي توسط هري درن در ويرجينياتيچ  بلاسكس بورگ سنتز شد ،كه آنها بصورت غير عادي مقداري خواص الكتريكي نوري ومغناطيسي دارند.

كارخانه لونا نانو پيش بيني مي كند كه،اين تركيبات در دستگاههاي فراواني (بطور گسترده در صنعت)همانند سلول هاي خورشيدي با بازده بالا وپويش گر هاي پزشكي همانند سنجشگر(اسكنر) تصويري رزونانسي (MRI)مفيد خواهند بود.

داخلي ترين قسمت محفظه بزرگترين فولرن ها،توانايي جاي دادن سه يون گادولينيم را بطور همزمان دارند ،بنابراين در دوره هاونسلهاي آينده برايMRI با قدرت بالا بكار گرفته مي شوند.

فولرن:دگر شكلي از كربن است.

باكي بال:شناخته شده ترين فولرن C60است وچون اين ملكول شبيه توپ فوتبال است باكي بال نام گرفته است

منبع:ترجمه از

DavidBradley,science Journalist

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 1:41  توسط شحنه | 

يكي از عوامل موّفقّيت تحصيلي ، معنا دادن به مطالب ياد گرفته شده است. يعني دانش آموز بايستي فهم درستي از مطالب درسي داشته باشد وصرفا به حفظ كردن مطالب نپردازد.خواندن كلمه به كلمه وخط به خط يك كتاب، كار بسيار اشتباهي است. اگر بر اجزاء مطالب در هنگام مطالعه تمر كز كنيم، كل محتوا را از دست دادهايم ونمي توانيم بر روي كل آن تمر كز كنيم.هميشه كل چيزي اضافه بر اجزاءتشكيل دهنده خود دارد.

دانشمندان جهت استفاده بهتر از حافظه، فنون بسياري را ارائه داده اند كه يكي از معروفترين آنها، روش" پس ختام" است كه در بسياري از دانشگاهها ومدارس دنيا، بكار بسته مي شود ونتايج ثمر بخشي بدنبال خود دارد. هدف اين روش ، افزايش توانايي دانش آموز ودانشجو براي مطالعه وبه خاطر سپردن مطالب درسي است.  نام اين روش از  ابتداي حروف 6مرحله اي آن گرفته شده است:1-پيش خواني  2-سوال كردن  3-خواندن  4-تفكر  5-از حفظ گفتن  6-مرور كردن

 

1)پيش خواني:  افراد با هوش براي خواندن يك كتاب، هيچگاه از اول فصل شروع نمي كنند بلكه، ابتدا خلاصه فصل موجود در كتاب را مي خوانند سپس عناوين اصلي وفرعي را مرور كرده،سپس نمودار هاو شكلهاي موجود در فصل را از اينجا وآنجا مرور مي كنند،آنگاه فصل را بطور كامل حالت روزنامه وار،سريع مي خوانند تا به يك برداشت كلي برسند كه در اين فصل چه چيزي را خواهند خواند وبه چه چيزي خواهند رسيد.

 

 

2و3)سوال كردن وخواندن:اين دو مرحله بر روي هم يك مرحله است يعني از عناوين كتاب ،شكلهاوجداول در ذهن خود سوالهايي مطرح كنيد. در مرحله خواندن هر پاراگراف را در يك يا دو سطر خلاصه كرده ودر حاشيه صفحه كتاب مي نويسيد. اگر نتوانيد پس از خواندن پاراگراف آنرا خلاصه كنيد يعني مطلب را نفهميديد بايد دوباره بخوانيد.

4)تفكر:اين مرحله  مرحله اي است كه در ضمن خواندن وساختن سوالها مطالب را با دانستنيهاي قبلي خود ربط بدهيد.اين كار به مطلب ياد گرفته شده معنا ميدهد.

 

5)از حفظ گفتن:پس از خواندن دقيق هر قسمت، سعي كنيد مطالب مهم آنرا بياد بياوريدو براي خود باز گو كنيد، جدول ونمودارها را رسم كنيد، صبر نكنيد تا فصل تمام شود، بلكه هر قسمت را پس از خواندن تكرار كنيدو به سوالهايي كه مطرح كرده بوديد پاسخ دهيد. اين كار باعث مي شود، شما بر كار خود نظارت كنيد وبفهميد چه جاهايي را نياموخته ايد.

 

6)مروركردن:هر هفته بايد آموخته هاي خود را از نظر گذرانيد يعني هر فصل را دوباره برسي كنيد بهترين روش مرور كردن آن است كه بكوشيم تابدون مراجعه به متن،  سوالهاي مهم را جواب دهيد. اگر نتوانستيد بايد قسمتهاي مربوط به آن سوال رادوباره بخوانيد. دوباره خواندن نوعي مرور كردن است وسعي در جواب دادن به سوالهاي اساسي بهترين راه مرور كردن است.

در انتها يادآور مي شويم كه خلاصه نويسي از هر فصل موثر ترين روش براي يادگيري است .دانش آموزان ودانشجويان باهوش كتاب 200 صفحه اي را در 10 صفحه خلاصه مي كنند واز آن جهت مرور وبررسي در شب امتحان بهره مي گيرند.بايدبدانيم يادداشتهاي ما كاغذ هايي هستند كه روزي بايد آنها را دور بريزيم.

 

منبع:زمينه روانشناسي دكتر ارنست ر.هيلگارد وريچارد اتكينسون.

 

 

                                                

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 1:39  توسط شحنه | 

در مورد باران های اسیدی و تاثیرات آن

 

یکی از مشکلات جدی محیط زیست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگیر است، باران اسیدی می‌باشد. باران اسیدی به پدیده‌هایی مانند مه اسیدی و برف اسیدی که با نزول مقادیر قابل توجهی اسید از آسمان همراه هستند، اطلاق می‌شود.

باران هنگامی اسیدی است که میزان PH آب آن کمتر از 6/5 باشد. این مقدار PH بیانگر تعادل شیمیایی بوجود آمده میان دی‌اکسید کربن و حالت محلول آن یعنی بی‌کربنات ( HCO3 ) در آب خالص است.

باران اسیدی دارای نتایج زیانبار اکولوژیکی می‌باشد و وجود اسید در هوا نیز بر روی سلامتی انسان اثر مستقیم دارد. همچنین بر روی پوشش گیاهی تأثیرات نامطلوبی می‌گذارد.

 

دید کلی

 در چند دهه اخیر میزان اسیدیته آب باران، در بسیاری از نقاط کره زمین افزایش یافته و به همین خاطر اصطلاح باران اسیدی رایج شده است. برای شناخت این پدیده سوالات زیادی مطرح گردیده است که به عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: چه عناصری باعث تغییر طبیعی باران می‌شوند؟ منشا این عناصر چیست؟ این پدیده در کجا رخ می‌دهد؟

معمولا نزولات جوی به علت حل شدن دی‌اکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسید کربنیک بطور ملایم اسیدی هستند و PH باران طبیعی آلوده نشده حدود 6/5 می‌باشد. پس نزولاتی که به مقدار ملاحظه‌ای قدرت اسیدی بیشتری داشته باشند و PH آنها کمتر از 5 باشد، باران اسیدی تلقی می‌شوند.

تاریخچه

پدیده باران اسیدی در سالهای پایانی دهه 1800 در انگلستان کشف شد، اما پس از آن تا دهه 1960 به دست فراموشی سپرده شد. «اسمیت» در سال 1873 واژه باران اسیدی را برای اولین بار مطرح کرد. او پی برد که ترکیب شیمیایی باران تحت تاثیر عواملی چون جهت وزش باد ، شدت بارندگی و توزیع آن ، تجزیه ترکیبات آبی و سوخت می‌باشد. این محقق متوجه اسید سولفوریک در باران شد و عنوان نمود که این امر ، برای گیاهان و اشیا واقع در سطح زمین خطرناک است.

«موتا» و «میلو» در سال 1987 عنوان داشتند که دی‌اکسید کربن با اسید سولفوریک و اسید نیتریک عوامل اصلی تعیین کننده میزان اسیدی بودن آب باران هستند، چرا که در یک فاز آبی به صورت یونهای نیترات و سولفات در می‌آیند و چنین یونهایی به آب باران خاصیت اسیدی می‌بخشند.

 

عوامل موثر در اسیدیته باران

آب باران هیچگاه، کاملا خالص نبوده و با پیشرفت صنعت بر ناخالصی‌های آن افزوده شده است. ناخالصی طبیعی باران بطور عمده ناشی از نمک‌های دریایی است و گازها و دودهای ناشی از فعالیت انسان در فرآیند ابرها دخالت می‌کنند.

آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز، از جمله عواملی است که در میزان اسیدیته آب باران نقش دارد. فرآیندهای بیولوژیکی، آتشفشانی و فعالیت‌های انسان، مواد آلوده کننده جو را در مقیاس محلی، منطقه‌ای و جهانی در فضا منتشر می‌کنند. به عنوان مثال، در صورت وجود جریانات باد در نواحی صنعتی، مواد خارج شده از دودکش‌های کارخانه‌ها در سطح وسیعی در فضا پراکنده می‌شوند.

اسیدهای موجود در باران اسیدی

اسیدهای عمده در باران اسیدی، اسید سولفوریک و اسید نیتریک می‌باشند. بطور کلی این اسیدها به هنگام حمل توده هوایی که آلاینده‌های نوع اول مثل و را دربر دارند، بوجود می‌آیند. از این رو معمولا محل نزول باران اسیدی دورتر از منبع آلاینده‌ها می‌باشد. باران اسیدی یک مشکل آلودگی است که به علت حمل دوربرد آلاینده‌های هوا توسط باد حد و مرز جغرافیایی نمی‌شناسد.

منابع تولید دی‌اکسید گوگرد

بطور کلی در مقیاس جهانی بیشتر بوسیله آتشفشان‌ها و توسط اکسایش گازهای گوگرد حاصل از تجزیه گیاهان تولید می‌شود. این دی‌اکسید گوگرد طبیعی معمولا در قسمتهای بالای جو انتشار می‌یابد. بنابراین غلظت آن در هوای پاکیزه ناچیز می‌باشد. منبع عمده تولید ناشی از فعالیتهای انسانی احتراق زغالسنگ می‌باشد.

دی‌اکسید گوگرد بوسیله صنعت نفت به هنگام پالایش نفت یا تصفیه گاز طبیعی مستقیما یا به صورت در هوا انتشار می‌یابد. بیشتر کانیهای با ارزش در طبیعت به صورت سولفید یافت می‌شود. بنابراین هنگام استخراج و تبدیل آنها به فلز آزاد مقداری در هوا آزاد می‌شود و در اثر ترکیب با ذرات ریز بخار آب به تبدیل می‌گردد و در اثر کاهش دما در قسمتهای بالای جو به صورت باران اسیدی به زمین برمی‌گردد.

منابع تولید اکسیدهای نیتروژن

در هوای غیر آلوده به مقدار کم در اثر ترکیب اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق، وجود دارد و همچنین مقداری هم از رها شدن اکسیدهای نیتروژن از منابع زیستی حاصل می‌شود، اما که به عنوان آلاینده جوی محسوب می‌شود، از نیروگاهها و دود اگزوز خودروها ناشی می‌شود.

باران اسیدی در آمریکای جنوبی

پیرامون معضل باران اسیدی، به ویژه در مورد مناطق صنعتی که میزان PH کمتر از 3 دارند، تاکنون مقالات زیادی منتشر شده است. با وجود این بعضی از محققین معتقدند که برخی از این مقالات مستند نیستند و PH طبیعی باران توسط فعالیتهای مختلف انسانی ، چنان تغییر می‌کند که تعیین یک استاندارد، غیرممکن می‌باشد. در ارتباط با این مطلب می‌توان مثالهایی از آمریکای جنوبی زد. جایی که میزان PH آب باران ، هم در جنگلهای آمازون و هم در شهرهای سائوپائولو و ریدوژانیرو و باربر 7/4 است. در جنگل آمازون موارد زیر در اسیدی شدن تاثیر اساسی دارند:

- یدسولفوریک که خود از اکسید شدن سولفید هیدروژن (از مواد فرار مناطق مردابی) تشکیل می‌شود.

- ید آلی که از سوختن مواد آلی بوجود می‌آید.

 

عملکرد و آثار بارانهای اسیدی که بطور طبیعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است، ما را به سوی رخدادها زیستی فاجعه‌آمیز هدایت می‌کند. با وجود اینکه این پدیده منشا طبیعی دارد، محققان بر این باورند که عملکرد انسان در این رابطه بسیار تاثیر گذار است.

 

باران قلیائی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که در بعضی از مواقع ، PH آب باران حتی در جو بسیار آلوده هم در 5،6 ثابت باقی می‌ماند. دانشمندان این مسئله را به حضور ترکیبات قلیائی در کنار اسید نسبت می‌دهند.

چنانچه میزان ترکیبات قلیائی شدیدا افزایش یابد، PH باران به بیش از 7 نیز می‌رسد. در این صورت به جای باران اسیدی ، باران قلیائی خواهیم داشت. ضمنا گروهی از عناصر شیمیایی در جو وجود دارند که حالت اسیدی را طی واکنشهایی خنثی می‌کنند. خاک بیایانها ، منبع طبیعی و با ارزش این عناصر قلیایی است. از جمله منابع غیرطبیعی عناصر قلیایی آلوده کننده جو می‌توان به کارخانه‌های تولید کننده سیمان و فعالیتهای استخراج معادن اشاره نمود.

اثرات بوم شناختی باران اسیدی

آلاینده‌های نوع اول هوا مانند و آب باران را چندان اسیدی نمی‌کنند، اما این آلاینده‌ها می‌توانند طی چند ساعت یا چند روز به آلاینده‌های نوع دومی مثل و تبدیل شوند که هر دو در آب بسیار انحلال پذیر و جز اسیدهای قوی می‌باشند. در واقع تمام قدرت اسیدی در باران اسیدی، به علت وجود این دو اسید است.

میزان تأثیر باران اسیدی بر روی حیات زیست شناختی در یک منطقه به ترکیب خاک و صخره سنگی که در زیر لایه سطحی زمین آن منطقه واقع است، بستگی دارد. مناطقی که در زیر لایه سطحی زمین گرانیت یا کوارتز دارند، بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند، زیرا خاک وابسته به آن ، ظرفیت کمی برای خنثی کردن اسید دارد. چنانچه صخره سنگی در زیر لایه سطحی زمین از نوع سنگ آهک یا گچ باشد، اسید بطور موثر خنثی می‌شود، زیرا کربنات کلسیم به صورت باز عمل کرده و با اسید وارد واکنش می‌شود.

تاثیر روی اکوسیستم آبی

دریاچه‌های اسیدی شده به علت شسته شدن سنگها بوسیله یون هیدروژن دارای غلظتهای بالای آلومینیوم هستند. قدرت اسیدی بالا و غلظتهای بالای آلومینیوم عامل اصلی کاهش جمعیت ماهیهاست. ترکیب زیست شناختی دریاچه‌های اسیدی شده به شدت دچار تغییر می‌شود و تکثیر ماهیها در آبهای دارای قدرت اسیدی بالا کاهش می‌یابد. وقتی PH خیلی پایین‌تر از 5 باشد، گونه‌های اندکی زنده مانده و تولید مثل می‌کنند. آب دریاچه‌های اسیدی شده اغلب زلال و شفاف می‌باشد و این به علت از بین رفتن زندگی گیاهی و جانوری این دریاچه‌ها می‌باشد.

تاثیر روی گیاهان و جنگلها

تاثیر باران اسیدی بر روی جنگلهای و محصولات کشاورزی را به دشواری می‌توان تعیین کرد. ولی با این وجود بررسیهای آزمایشگاهی حاکی از این هستند که گیاهان زراعی رشد یافته در شرایط بارانهای اسیدی رفتار متفاوتی نشان می‌دهند. محصولات برخی افزایش یافته و محصولات گروهی کاهش می‌یابد.

آلودگی هوا اثرات بدی روی درختان دارد. اسیدی شدن خاک ، مواد غذایی موجود در آن را شسته و از بین می‌برد. باران اسیدی که در جنگلها می‌ریزد، ازن و سایر اکسنده‌های هوا ، که درختان جنگلی در معرض آنها قرار دارند، تاثیر نامطلوبی روی درختان و پوشش گیاهی می‌گذارد و این تاثیرات نامطلوب وقتی با خشکسالی ، دمای بالا و بیماری و … همراه باشد، ممکن است باعث خشک شدن درختان شود.

جنگلهای ارتفاعات بالا بیش از همه تحت تاثیر ریزش باران اسیدی هستند. قدرت اسیدی در مه و شبنم بیش از باران است، زیرا در مه و شبنم آبی که موجب رقیق شدن اسید شود، کمتر است. درختان برگ ریز که با باران اسیدی آسیب می‌بینند، به تدریج برگهای خود را از بالا به پائین از دست می‌دهند و اکثر برگهای خشک شده در بهار بعدی تجدید نمی‌شوند.

بعضی از اثرات مهم باران های اسیدی که «فومارو» در سال 1997 نیز به آنها اشاره کرده است، عبارتند از:

مضر برای انسان: ایجاد تنگی نفس ، برونشیت ، التهاب ریه ، آنفلوآنزا و سرماخوردگی

تخریب جنگلها: ریختن برگها ، تخریب ریشه توسط باکتریها، کاهش روند رشد ، تقلیل میزان محصول دهی ، کم شدن قدرت حیات.

خطرناک برای دریاچه‌ها: مرگ صدها گونه زیستی

تسریع در خوردگی مواد : خوردگی وسایل نقلیه و بناهای تاریخی

باران اسيدي چيست؟

باران اسيدی به دو نوع بارش تر (باران-مه وبرف) و خشك (ذرات معلق اسيدي) اطلاق مي‌شود.

بطور كلي باران اسيدي را مي توان اينگونه تعريف كرد: "باران يا ساير نزولاتي كه غلظت آلاينده هاي سولفات و نيترات در آن ها بيش از حد معمول و پ.هاش ان ها بيشتر از 6/5 باشد. "

باران اسيدي را مي توان نتيجه مستقيم خودپالايي هوا دانست. بعبارت ديگر قطره هاي آب يعني سازندگان ابرها به طور پيوسته ذرات معلق و گازهاي محلول در آب را جذب كرده و به همين دليل به هنگام شروع بارش ناپاكي هاي هوا از جمله تركيبات نيتروژن و سولفات شسته شده و به اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك تبديل شده و از جو جدا شده و وارد ليتوسفر وهيدروسفر مي شوند.

دي‌اكسيد گوگرد و اكسيدهاي ازت در هوا با اكسيژن و بخار آب تركيب شده و اسيدهاي سولفوريك و نيتريك را بوجود مي‌آورند. اين مواد اسيدي ممكن است فواصل دور را با باد غالب طي كرده و بصورت باران اسيدي ببارند.بارندگي هاي اسيدي بصورت باران يا برف يا... مي باشد. بيش از%65 بارش هاي اسيدي بعلت وجود سولفات و %35 ديگربعلت وجود تركيبات نيتروژن دار است.

كدام مناطق در معرض باران هاي اسيدي قرار دارند؟

تا چندي پيش چنين تصور مي شد كه باران اسيدي يك مشكل اروپايي است اما امروزه مي دانيم كه باران اسيدي همه كشورهاي صنعتي را تحت تاثير قرار مي دهد. آمريكا كانادا آلمان انگلستان و كشورهاي اسكانديناوي بطور جدي با اين مشكل مواجه هستند. مناطقي از آسيا نيز در برابر باران اسيدي آسيب پذيرند.از جمله ژاپن كره ي شمالي و جنوبي جنوب چين بخش كوهستاني و جنوب غربي هند.در تهران نيز پ.هاش اسيدي بطور عمده در مناطق شمال شرقي تهران گزارش شده كه به عنوان مثال مي توان از ايستگاه هاي شميران و پارك وي نام برد كه بعلت كم بودن بافر مثل كلسيم و منيزيم است. پايين ترين پ.هاش گزارش شده در تهران8/3 مي باشد.

منبع: 

http://www.jumptochem.com

+ نوشته شده در  سه شنبه 1 اسفند1385ساعت 0:51  توسط شحنه |